MPHL ry on ottanut jäsenilleen seuraavat vakuutukset:

 • vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
 • matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen vapaa-ajan matkoille
 • ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
 • järjestövakuutus

 • Maksamalla liittosi jäsenmaksun olet vakuutettuna näillä vakuutuksilla.

  Vapaa- ajan tapaturmavakuutus

  Tapaturmavakuutus antaa vakuutusturvaa hoitokulujen, pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

  Vakuutetut     

  Vakuutettuina ovat liiton Suomessa vakinaisesti asuvat alle 65-vuotiaat jäsenet ja toimiston henkilökunta, joilla on väestötietolain mukainen kotipaikka Suomessa.

  Voimassaolo

 • Vakuutus on voimassa työajan ja työmatkojen ulkopuolella sattuvien tapaturmien varalta kaikkialla maailmassa. 
 • Vakuutus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana jäsen täyttää 68-vuotta.

 • Mikä on tapaturma

  Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan myös vakuutetun voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen ja jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärin hoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä.

  Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä.

  Tapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa, vammaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa ei korvata, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa. Jos nämä tapaturmasta riippumattomat seikat ovat olennaisesti vaikuttaneet tapaturmasta aiheutuneen vamman syntyyn tai sen paranemisen pitkittymiseen, maksetaan hoito- ja haittakorvauksia vain siltä osin kuin hoitokulujen ja pysyvän haitan on katsottava aiheutuneen tästä tapaturmasta.      

  Hoitokulut

  Hoitokuluja korvataan enintään 8.410 euroatapaturmaa kohti.

  Korvausta haettaessa on vakuutusyhtiölle tehtävä kirjallinen vahinkoilmoitus sekä toimitettava tarpeelliset lääkärinlausunnot. Korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Korvauksenhakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle Kelan alkuperäinen tosite ja kopiot Kelalle annetuista tositteista. Ne kuitit, joista ei ole saatu korvauksia sairausvakuutuslain eikä muunkaan lain perusteella, on toimitettava vakuutusyhtiölle alkuperäisinä.

  Fysikaalista hoitoa korvataan, kun se on välttämätöntä vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeen. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää ja hoitolaitoksessa annettua. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti enintään yksi hoitojakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa

  Kilpaurheilussa ja sen harjoittelussa syntyneiden vammojen hoitokuluja ei korvata. Myöskään ei korvata hoitokuluja vammoista, jotka ovat aiheutuneet lajeissa tai toiminnoissa, jotka luetellaan vakuutusehdoissa. Tällaisia lajeja ovat mm. nyrkkeily, paini, karate, laskuvarjohyppy ja syöksylasku.

  Haittakorvaus pysyvästä haitasta

  Haittakorvauksen vakuutusmäärä on 8.410 euroa.

  Korvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä yleisestä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa vakuutusmäärästä. Määrityksessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta, joka perustuu pelkästään vamman laatuun. Ammattia, harrastuksia ja muita yksilöllisiä olosuhteita ei oteta huomioon haittaa määriteltäessä.

  Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan kolmen kuukauden ja viimeistään kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta

  Kuolinkorvaus

  Kuolinkorvauksen vakuutusmäärä on 16.819 euroa.

  Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta. Korvaus maksetaan vakuutetun omaisille. 

  Edunsaaja

  Edunsaajana kuolemantapauksessa ovat omaiset. Vakuutusehdoista poiketen kuolemantapauksen edunsaajaa ei voi muuttaa.

  Matkavakuutukset vapaa-ajan matkoille

  Vakuutetut     

  Vakuutettuina ovat liiton Suomessa vakinaisesti asuvat alle 65-vuotiaat jäsenet ja toimiston henkilökunta, joilla on voimassa oleva Kela-kortti.

  Vakuutusehdoista poiketen matkustajavakuutuksessa vakuutettuina ovat myös jäsenen mukana matkustavat alle 18-vuotiaat perheenjäsenet. Matkatavaravakuutuksessa vakuutettuina ovat jäsenen lisäksi jäsenen mukana matkustavat samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

  Voimassaoloalue- ja aika

  Matkustajavakuutuson voimassa vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa. Suomessa matkustajavakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla, jotka tehdään linnuntietä mitattuna vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työ- tai opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa matkoilla edellä mainittujen paikkojen välillä eikä mainituissa paikoissa.

  Vakuutukset ovat voimassa enintään kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävillä vapaa- ajan matkoilla. Jos yhtäjaksoinen matka kestää kauemmin, Pohjolasta voi saada erillisen matkavakuutuksen ja jos matka kestää yli 3 kk, Pohjolasta voi saada erillisen pitkäaikaislisävakuutuksen, kuitenkin enintään vuoden kestävälle matkalle.

  Vakuutus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana jäsen täyttää 65-vuotta.

  Matkustajavakuutus

  Matkustajavakuutus antaa turvaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta.

  Mikä on matkasairaus

  Matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka on alkanut tai jonka ensioireet ovat ilmaantuneet matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Mikäli kyseessä on tartuntatauti, jonka itämisaika on pitempi, ei
  14 vuorokauden määräaikaa sovelleta. Matkasairautena ei korvata vuoristotautia eikä sairautta, joka on aiheutunut alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai muun huumaavan aineen käytöstä.

  Mikä on matkatapaturma

  Matkatapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Matkatapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan myös matkan aikana vakuutetun voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen ja jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä

  Matkatapaturmana pidetään myös matkan aikana vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä

  Hoitokulut      

  Hoitokulut korvataan ilman euromääräistä ylärajaa. Matkasairauden aiheuttamat hoitokulut korvataan kuitenkin enintään siihen asti, kun 120 päivää on kulunut hoidon alkamisesta ja matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut siihen asti, kun kolme vuotta on kulunut tapaturman sattumisesta.

  Hoitokuluja korvataan alkuperäisten laskujen tai tositteiden perusteella siltä osin, kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla.

  Hoitokuluina korvataan mm.

 • kohtuulliset maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamasta tutkimus- ja hoitotoimenpiteestä
 • kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen
 • kustannukset matkatapaturman tai matkasairauden aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä ja hoitolaitoksessa annattavasta fysikaalisesta hoidosta. Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumaa kohti yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä enintään 10 hoitokertaa
 • puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneesta vammasta aiheutuneet hoitokulut kohtuullisine paikkalisine matkakuluineen sekä äkillisen hammassäryn aiheuttamat välttämättömät hoitokulut kohtuullisine paikallisine matkakuluineen korvataan enintään 120 euroon asti. Korvattavuuden edellytys on, että särky on alkanut ja hoito annettu matkan aikana
 • matkatapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin tai turvakypärän korjaus- tai jälleenhankintakustannukset, jos matkatapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta 

 • Hoitokorvaukseen sisältyy matkasairauksien ja matkatapaturmien kulukorvauksien lisäksi vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla korvaus matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä, korvaus matkalta myöhästymisestä ja matkan odottamisesta, korvaus pahoinpitelyrikoksen aiheuttamasta henkilövahingosta sekä korvaus vainajan kotiinkuljetuksesta.

  Matkatavaravakuutus

  Matkatavaravakuutus antaa turvaa matkatavaroille sattuvien esinevahinkojen varalta.

  Matkatavaravakuutuksen vakuutusmäärä on 841 euroa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

  Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

  Matkatavaravakuutukseen sisältyy myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus. Matkavastuuvakuutuksen vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on
  10 000 euroa. Omavastuu matkavastuuvahingoissa on 50 euroa.

  Matkavastuuvakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä matkalla toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

  Matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 8 500 euroa. Omavastuu 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 150 euroa.

  Matkaoikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutetun yksityiselämään liittyvissä asioissa matkustajan ominaisuudessa.

  Eurooppalaisen palveluverkosto

  Liiton solmiman vakuutussopimuksen kautta jäsenillä on käytettävissä
  ainutlaatuinen Eurooppalaisen palveluverkosto.

  Tiedot löytyvät myös Internetistä osoitteesta: www.eurooppalainen.fi

  Jäsenkortti toimii vakuutustodistuksena ulkomailla. Jäsenkortin kääntöpuolella on yhteystiedot, joihin hoitava lääkäri tai sairaala voi ottaa yhteyttä vakavissa sairauksissa tai tapaturmissa. Esittämällä jäsenkortin saa hoidon useimmiten maksutta.

  Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

   Vakuutetut     

  Vakuutettuina ovat liiton tai varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenet toimiessaan maanpuolustusammatissa tai vastaavassa työssä, virassa tai toimessa.

  Vakuutuksen sisältö

  Vakuutus antaa turvan sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, jonka alaiseksi vakuutettu voi voimassa olevan oikeuden mukaan joutua toimeen tai virkaan koskevassa toiminnassa toiselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta.

  Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun ammattiin liittyvästä riita- tai rikosasiasta aiheutuneet kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikustannukset.

  Oikeusturvavakuutuksen käyttäminen:

  Vakuutusehdoista poiketen on vakuutuksen käyttämisen edellytyksenä vakuutuksenottajan eli Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto ry:n kirjallinen suostumus vakuutuksen käyttämiseen. Lähempiä tietoja ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ehdoista yms. menettelytavoista vahinkotilanteessa saat liitostasi.

  Järjestövakuutus

  Jäsen on vakuutettu järjestötehtävissä matkavakuutuksella. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Järjestötehtäviä ovat liiton, yhdistyksen ja piirien erilaiset jäsentilaisuudet esimerkiksi kokous- ja koulutustilaisuudet.